Verkoopsvoorwaarden Mortier isolatiewerken

Verkoopsvoorwaarden Mortier isolatiewerken (afgekort ‘MORTIER’)

Toepassingsgebied

1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn de enige die onderhavige overeenkomst en alle andere daarmee samenhangende overeenkomsten beheersen met uitsluiting van de verkoopsvoorwaarden van de klant-opdrachtgever.

 

Offerte – studie en overeenkomsten

2. Onze offertes blijven tenzij anders vermeld op de offerte gedurende één maand geldig. De prijzen vermeld op de offerte zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken en hun opdracht daartoe met alle middelen van recht worden bewezen. Meerwerken en wijzigingen ten opzichte van de offerte zullen tenzij anders overeengekomen in regie worden aangerekend.

 

3. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen opgemaakt door MORTIER blijven, tenzij anders overeengekomen, eigendom van MORTIER en worden auteursrechtelijk beschermd. De klant mag in geen geval technische informatie, vertrouwelijke informatie of informatie waarvan men dient te weten dat deze vertrouwelijk is, kopiëren of aan derden overmaken of ter inzage geven. De klant zal hieromtrent de gepaste voorzorgen nemen.

 

4. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht van prijzen op evenredige wijze aan te passen. Drukfouten, materiële vergissingen en rekenfouten in een offerte verbinden MORTIER niet en dienen te worden rechtgezet.

 

Uitvoering overeenkomst – aansprakelijkheid

5. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden, tenzij anders overeengekomen, enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden MORTIER niet. In geval van overschrijding van een bindende leverings- en/of uitvoeringstermijn door MORTIER om andere redenen dan overmacht/onvoorziene omstandigheden, zal MORTIER ten titel van schadevergoeding maximaal gehouden kunnen zijn tot betaling van een schadevergoeding van 10,00 Euro per dag vertraging begrensd tot een bedrag gelijk aan 10% van de verkoopprijs/de aannemingssom.

 

6. De klant-opdrachtgever gaat over tot de oplevering van de werken zodra zij voltooid zijn en dit niettegenstaande kleine onvolkomenheden die hersteld kunnen worden. Indien de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen de 15 dagen na hierom schriftelijk verzocht te zijn, wordt de oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze periode van 15 dagen.

In het geval geen oplevering van de werken tussen partijen heeft plaatsgevonden zullen de werken geacht worden opgeleverd te zijn bij gebreke van schriftelijke opmerkingen van de klant binnen de 10 dagen na uitvoering van de werken.

 

De oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de door MORTIER uitgevoerde werken en sluit ieder verhaal van de opdrachtgever tegen MORTIER uit voor zichtbare gebreken. De termijn van de tienjarige aansprakelijkheid (art. 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek) begint te lopen op de dag van de voorlopige oplevering. De werken die in regel zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn geweest op de datum bepaald voor hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die MORTIER in haar verzoek op oplevering vermeld heeft.  

 

Behoudens in geval van andersluidende dwingende wetgeving, is MORTIER gedurende de periode van één jaar na de (voorlopige) oplevering aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Elke rechtsvordering uit dien hoofde is echter slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen een termijn van zes maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis kreeg van het gebrek. MORTIER kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken die tot uiting zijn gekomen uiterlijk één jaar na de datum van oplevering van de werken.  

 

De vrijwaringsplicht in hoofde van MORTIER m.b.t. zichtbare en verborgen gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze in de verhouding tussen MORTIER en haar leveranciers. MORTIER zal in geval van zichtbare en/of verborgen gebreken maximaal gehouden zijn tot vervangen of herstellen van niet-conforme of gebrekkige of beschadigde goederen. Dit zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige andere vorm van schadevergoeding, dit behoudens opzettelijke of zware fouten; indirecte of gevolgschade wordt evenmin vergoed.

 

7. De overdracht der risico’s bedoeld in de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek gebeurt naarmate de werken uitgevoerd worden of de materialen, goederen of installaties geleverd worden.

 

8. De geleverde goederen blijven eigendom van MORTIER tot op het ogenblik van de volledige betaling van de koopsom/aannemingsprijs, waarbij huidige clausule door partijen wordt erkend als zijnde een schriftelijk eigendomsvoorbehoud conform artikel 101 Faill.W. 

 

9. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan MORTIER een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30 % van het totaalbedrag van de bestelling bovenop de vergoeding voor de eventuele reeds uitgevoerde werken en onverminderd het recht om een hogere schade te bewijzen. Dit alles evenwel onverminderd de mogelijkheid van MORTIER om de uitvoering in natura van de overeenkomst te vorderen.

 

10. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels en foutmarges. De aannemingsovereenkomst tussen partijen dient te worden gekwalificeerd als een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

 

Onderaanneming

11. MORTIER heeft tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen steeds de mogelijkheid om de uitvoering van de overeenkomst gedeeltelijk of volledig toe te vertrouwen aan onderaannemers.

 

Factuur

12. Tenzij anders overeengekomen worden de prestaties van MORTIER gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken. MORTIER is steeds gerechtigd om voorschotten te vragen aan de klant. 

 

13. Alle facturen zijn, tenzij anders vermeld, contant betaalbaar.

 

14. Bij gebreke van tijdige betaling door de klant is deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling van een nalatigheidsinterest van 10% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldag alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom met een minimum van 65,00 Euro.

 

15. Alle bezwaren/klachten m.b.t. de factuur van MORTIER dienen schriftelijk en uiterlijk binnen de tien dagen na de ontvangst van de factuur door de klant te geschieden. Na deze termijn van tien dagen wordt de klant onherroepelijk geacht deze factuur te hebben aanvaard zonder mogelijkheid tot protest van deze factuur.

 

Ontbinding

16. In het geval de klant één of meerdere contractuele verplichtingen dan wel wettelijke bepalingen (waardoor MORTIER dreigt schade te lijden/schade lijdt) niet nakomt en in het geval de klant nalaat om zich in regel te stellen binnen de termijn bepaald in de schriftelijke ingebrekestelling uitgaande van MORTIER, heeft MORTIER de mogelijkheid om deze overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang te ontbinden onverminderd de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding door MORTIER overeenkomstig artikel 9 van de verkoopsvoorwaarden.

 

17. Wanneer MORTIER ten gevolge van overmacht, staking, e.d. niet in staat is om de overeenkomst uit te voeren, heeft zij de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist door de klant.

 

18. MORTIER behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ten laste van de klant te ontbinden in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, fusie, partiële splitsing, onverminderd het recht voor MORTIER om schadevergoeding te vorderen en zonder de mogelijkheid tot schadevergoeding in hoofde van de klant. In het geval MORTIER een vermoeden heeft van insolvabiliteit van de klant, kan MORTIER haar prestaties schorsen tot zij voldoende financiële waarborgen heeft gekregen van de klant.

 

Slotbepalingen

19. Ingeval van gebeurlijke nietigheid van één van hogergenoemde bedingen blijven de overige bedingen van toepassing op het contract tussen partijen. In dit geval zal de nietige bepaling worden vervangen door een bepaling die maximaal bij wet toegelaten is en zo nauw mogelijk aanleunt bij de bedoeling van partijen.

 

 

20. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht en met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd, dit behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

Ben je op zoek naar een partner in isolatiewerken ?
We staan jou graag te woord